A Siemens adatvédelmi tájékoztatója üzletfelei részére

A jelen adatvédelmi nyilatkozat rendelkezései az evosoft Hungary Kft. (1117 Budapest, Kaposvár utca 14-18.) számára a Siemens AG kapcsolt vállalkozásaként megfelelően irányadó.

A Siemens adatvédelmi tájékoztatója üzletfelei részére

Ügyfeleink, forgalmazóink, viszonteladóink, beszállítóink és más partnereink (a továbbiakban együttesen: üzletfelek) kapcsolattartói adatainak védelme fontos számunkra. Ezért a Siemens ezen személyes adatokat mindenkor a hatályos adatvédelmi és adatbiztonsági szabályokkal összhangban kezeli.

 1. Kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja, valamint jogalapja

Üzletfeleinkkel történő együttműködésünk során üzletfeleink alábbi személyes adatait kezeljük:

 • kapcsolattartói adatok: elő –és utónév, céges e-mail cím, üzleti levelezési cím, céges telefon -, mobiltelefon – és faxszám,
 • pénzforgalomhoz kapcsolódó adatok: olyan adatok, amelyek a pénzforgalmi folyamatokhoz lebonyolításához és a csalás megelőzéshez szükségesek, ideértve a bankkártya adatokat és a kártya biztonsági számot is.
 • egyéb adatok, amelyek kezelése a Siemens AG-val közös projekt, vagy szerződéses kapcsolat miatt szükséges, vagy amelyeket üzletfelünk önként átadott számunkra pl. megrendelés, ajánlatkérés során megadott adatok, projektadatok
 • nyilvános forrásból (pl. cégnyilvántartás) hozzáférhető, információs adatbankokból, tudakozó irodától származó személyes adatok
 • compliance átvilágításhoz szükséges adatok: születési adatok, igazolvány és igazolványszám, az üzletfél részvételével zajló peres és nemperes eljárásokhoz szükséges adatok

A Siemens a fenti személyes adatokat a következő célok elérése érdekében kezeli:

 • termékekhez, szolgáltatásokhoz, projektekhez kapcsolódó kommunikáció, mint például ajánlatkérés feldolgozása vagy termékkel kapcsolatos műszaki információ nyújtása céljából
 • a Siemens és az üzletfél közötti üzleti kapcsolat tervezése, létrehozása és kezelése, ezekhez kapcsolódó ügyintézés céljából; pl. termékek és szolgáltatások megrendelésének lebonyolítása, kifizetések teljesítése, könyvelési és számviteli folyamatok működtetése, szállítási, karbantartási és javítási szolgáltatások nyújtása
 • ügyfeleink körében folytatott felmérések, marketingkampányok, nyereményjátékok, piacfelmérés – és elemzés, versenyek és más hasonló rendezvények és/vagy események lefolytatása céljából
 • a Siemens termékek és szolgáltatások, valamint weboldalak biztonságának fenntartása és védelme, biztonsági kockázatok, valamint, rosszindulatú, büntetendő, vagy károkozási szándékkal elkövetett cselekmények feltárása és elhárítása céljából
 • jogszabályok, valamint a Siemens belső szabályzatainak és ipari standardjainak – ideértve a gazdasági bűncselekmények és a pénzmosás megelőzése céljából lefolytatott compliance átvilágítás során a Siemens-et terhelő kötelezettségeket is – betartása céljából
 • jogviták rendezése, igényérvényesítés, igényérvényesítéssel szembeni védekezés céljából

A személyes adatatok kezelése a fent felsorolt célok elérése érdekében szükséges. Ezért- ha a személyes adat felvétele során kifejezetten nem jelölünk meg mást -, így adatkezelésünk jogcíme:

 • valamely üzletfelünkkel kötött szerzésből ránk háruló kötelezettségek teljesítése
 • a Siemens-et terhelő jogszabályi kötelezettség teljesítése
 • a Siemens jogos érdeke. Szerződéses kapcsolataink előkészítése, lebonyolítása és ügykezelése ezen a jogcímen történik

A fentieken túl, bizonyos esetekben előfordulhat, hogy üzletfeleink kifejezett hozzájárulását kérjük az adatkezeléshez.  Ezekben az esetekben, ha üzletfelünk a hozzájárulását megadja, az adatkezelés jogalapja az üzletfél hozzájárulása lesz.

Amennyiben ezek az adatok nem állnak rendelkezésünkre, egyes fent írt adatkezelési célok nem érhetőek el. 

 1. Az adatok továbbítása harmadik személyek felé

Az Siemens a fent írt adatkezelési célok elérése érdekében személyes adatait közölheti más Siemens konszerntársaságokkal, azonban csak akkor, ha az adattovábbítás a cél eléréséhez szükséges.

A Siemens közölheti továbbá személyes adatait bíróságokkal, hatóságokkal, felügyeleti szervekkel, jogi tanácsadókkal, amennyiben az adatközlés jogszerű és valamely jogszabálynak való megfeleléshez, igényérvényesítéshez, vagy igényérvényesítéssel szembeni védekezéshez szükséges.

A Siemens együttműködik olyan szolgáltatókkal, mint például IT karbantartók, más adatfeldolgozók. Ezek a szolgáltatók személyes adatot csak és kizárólag a Siemens utasításai alapján kezelnek és szerződéses kötelezettségük a mindenkori adatvédelmi rendelkezések betartása.

A személyes adatok fogadóinak egy része olyan országban honos, amely országban a személyes adatok védelmének szintje nem felel meg az Ön lakóhelye/tartózkodási helye szerinti ország által biztosított védelmi szintnek.

Ilyen esetben az evosoft megtesz minden olyan intézkedést, amely személyes adatai megfelelő szintű védelmének biztosítása érdekében szükséges.

Az ilyen országokban honos Siemens konszerntársaságoknak csak abban az esetben adunk át személyes adatot, ha a BCR rendelkezéseit átültették. A BCR-ről további információkat itt talál.

Amennyiben az ilyen országban honos fogadó fél nem Siemens konszernvállalat, úgy részére személyes adatot csak akkor adunk át, ha

 • a fogadó fél a EU standard szerződéses rendelkezéseket magára nézve kötelezőnek írásban elfogadta
 • BCR-t vezetett be
 • USA-ban honos fogadó fél esetén, ha az az EU/USA Privacy Shield alatt tanúsított

További információkat az implementált intézkedésekről a 6. pontban megadott kapcsolattartóktól szerezhet.

Személyes adatait, amelyeket valamely evosoft online ajánlaton keresztül hozott nyilvánosságra (pl. chatszobában, fórumon), a mindenkori evosoft online ajánlat más regisztrált felhasználói számára világszerte hozzáférhetővé teheti.

 

 

 1. Tárolási időtartamok

Ha a személyes adat felvétele során más tárolási időtartam nem került megjelölésre, adatai az adatkezelési cél teljesülését követően törlésre kerülnek, feltéve, hogy jogszabály megőrzési kötelezettséget (pl. adójogszabályok) vonatkozásukban nem ír elő.

 1. A hozzájárulás visszavonása

Amennyiben ön hozzájárulását adta valamely adatának kezeléséhez, ezt a hozzájárulását a jövőre vonatkozóan bármikor jogosult visszavonni. A hozzájárulás visszavonása az azt megelőzően végzett adatkezelés jogszerűségét nem érinti. A visszavonást követően a Siemens az Ön személyes adatainak kezelését csak annyiban folytathatja, amennyiben azt számára más jogalap biztosítja.

 1. Az Ön jogai

A vonatkozó adatvédelmi jogszabályok szerint Önnek joga van:

 • tájékoztatást kapni arról, hogy a Siemens az Ön személyes adatait kezeli, továbbá a kezelt személyes adatokról és kezelésükről
 • jogszerűtlen adatkezelésről értesítést kérni
 • a Siemens által kezelt személyes adatok törlését kérni
 • a kezelt személyes adatok körének korlátozását kérni
 • személyes adatai átadását kérni
 • a Siemens adatkezelésével szemben tiltakozni

 

 1. Kapcsolat

A Siemens adatvédelmi szervezete támogatja Önt bármely, adatvédelmi tárgyú kérdésében. Panaszát előterjesztheti, személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogait érvényesítheti az evosoft, valamint a Siemens AG adatvédelmi kapcsolattartójánál is.

Az evosoft Hungary Kft. adatvédelmi kapcsolattartója:

evosoft Hungary Kft.
adatvédelmi felelős
Kaposvár utca 14-18

Budapest

1117

E-Mail: adatvédelem@evosoft.com
Internet: http://www.evosoft.hu

 

Siemens AG adatvédelmi kapcsolattartója:

Siemens AG
LC CO DP
St.-Martin-Str. 76
D-81541 München
E-Mail: datenschutz@siemens.com
Internet: http://www.siemens.com

 

A Siemens AG adatvédelmi részlege minden megtesz megkeresése, esetleges panasza megfelelő kezelése, orvoslása érdekében. A velünk történő kapcsolatfelvétel mellett Önnek természetesen lehetősége van az illetékes adatvédelmi hatósághoz is fordulni, amelynek elérhetőségét itt találja.